KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się
16-01-2020
Rodzaj zamówienia: Zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Stan postępowania: Rozstrzygnięty

dodano: 16-01-2020

Opis

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

Województwa Łódzkiego

w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Św. Antoniego 47

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim zwraca się z zapytaniem ofertowym i zaproszeniem do składania ofert na Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich okresowych i kontrolnych pracowników Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz wydawania orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia będzie obejmował okres od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) zdolności technicznej lub zawodowej.

IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

a) kryterium wyboru oferty stanowi cena brutto,

b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,

c) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.ckutomaszow.com.pl

V. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w terminie do 24 stycznia 2020 roku, do godziny 15:30 (liczy się data wpływu). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Iwona Gawron - Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, tel. 44 724-27-43.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

W związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych tj.: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Zamawiający informuje, że:

 1.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, z siedzibą w Tomaszowie Maz.
  ul. Św. Antoniego 47, tel.: 44 724 27 43, email: dyrektor@policealna.net.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel.: 44 724 27 43;
  email: sekretariat@policealna.net.pl
 3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, oceny otrzymanej oferty oraz przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie danych.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (art. 4 pkt 9 RODO).
 5. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 6. Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, udział w postępowaniu jest dobrowolny.
 8. W zakresie: numeru telefonu do kontaktów i adres email jest dobrowolny.
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
odpowiada: Iwona Gawron
data: 27-01-2020
wytworzył: Iwona Gawron
data: 27-01-2020
data: 27-01-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 27-01-2020 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 11